Regulamin warsztatów 

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie szkoleniowo-rozwojowym pod tytułem „Odosobnienia” organizowanym przez Fundację Borzymy oraz obowiązki ciążące na Organizatorze oraz na Uczestniku w  związku z udziałem w Odosobnieniach.

Dane kontaktowe Organizatora:

Fundacja Borzymy, 

adres do korespondencji: 


adres poczty elektronicznej: spotkania@ajahnhubert.pl,

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, do umów o udział w  Odosobnieniach zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu, z którym można zapoznać się pod adresem: https://www.ajahnhubert.pl

W zakresie określenia zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w  ramach Odosobnień zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności, z  którą można zapoznać się pod adresem: https://ajahanhubert.pl/polityka-prywatnosci/. Dane osobowe uczestniczek będą przetwarzane przez Organizatora, a także (w zakresie niezbędnym do realizacji usługi) przez osoby prowadzące zajęcia w ramach Odosobnień (imię, nazwisko, nick, login, numer telefonu, email).

Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie pod adresem: www.ajahnhubert.pl. 


§ 2 DEFINICJE


Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszym Regulaminie, nadaje się znaczenie określone poniżej, chyba że postanowienie Regulaminu wyraźnie definiuje dane pojęcie w odmienny sposób:

Nauczyciel działający w imieniu Fundacji Borzymy, zarejestrowana pod nr KRS: 0000543755, NIP 1251631135, z siedziba przy Al. Prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy, Polska

świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika usługa udziału w programie szkoleniowo-rozwojowym pod tytułem „Odosobnienia” dający Uczestnikom możliwość poznania i praktykowania medytacji.


Potwierdzenie Zgłoszenia


komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia udziału Uczestnika w Odosobnieniach wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wskazany w zgłoszeniu udziału w Odosobnieniu.


Regulamin


niniejszy regulamin Odosobnień.


Regulaminu Sklepu Internetowego


regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.ajahnhubert.pl/regulamin-sklepu.


Uczestnik


pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zgłoszenia udziału w Odosobnieniach.


Organizator 


Fundacja Borzymy z  siedzibą w Borzymy, Al. Prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000543755, NIP 1251631135, REGON 360813282.


Serwis


serwis internetowy Organizatora działający pod adresem https://akahnhubert.pl/. 


Warsztat Medytacyjny 


Warsztat stacjonarny lub online o wybranym zagadnieniu tematycznym organizowana przez Organizatora. 


§ 3 Odosobnienia 


Na warunkach określonych w Regulaminie Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w   programie szkoleniowo-rozwojowym pt. Odosobnienia.

Informacje dotyczące przebiegu Odosobnień określa Załącznik nr 1 do nin. regulaminu, szczegółowe informacje będą udostępniane Uczestnikom na bieżąco w  ramach realizacji usługi Odosobnienia .  

Spotkania organizowane w ramach Odosobnienia  prowadzone są przez partnerów, współpracowników Organizatora lub przez osoby zaproszone przez Organizatora.

Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu Odosobnienia  i/lub poszczególnych spotkań, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestnika z  odpowiednim wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Odosobnienia , jeśli liczba osób chętnych do wzięcia udziału w  Odosobnieniu przekroczy maksymalną, dopuszczalną liczbę Uczestników Odosobnienia określoną przez Organizatora.

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W ODOSOBNIENIACH 


Warunkiem udziału w Odosobnieniu jest posiadanie przez Uczestnika: 

;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dojazdem na Odosobnienie,które uniemożliwiają Uczestnikowi udział w Odosobnieniu. 

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu przed rozpoczęciem udziału w Odosobnieniach  i przestrzegać ich postanowień.

 

§ 5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ODOSOBNIENIACH 


Zgłoszenie udziału w OdosobnieniU  następuje poprzez wykonanie przez Uczestnika wszystkich opisanych poniżej czynności:

podanie danych Uczestnika (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) oraz dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w Serwisie,

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wzięcia udziału w  Odosobnieniach,

zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej,

zaakceptowanie postanowień Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności,

uiszczenie opłaty za udział w Odosobnieniach w wysokości i na zasadach określonych w Serwisie.

Zawarcie umowy o udział w Odosobnieniach następuje w chwili otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia Zgłoszenia. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Odosobnienia. 

Wysokość opłaty za udział w Odosobnieniach  jest zgodna z aktualną informacją zamieszczoną w Serwisie w momencie dokonywania zgłoszenia udziału w Odosobnieniu .

Uiszczenie opłaty za udział w Odosobnieniu następuje w sposób określony w  Regulaminie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-8 poniżej. 

Organizator dopuszcza możliwość rozłożenia całości lub części opłaty za udział w  Odosobnieniu na raty w przypadku zawarcia przez Uczestnika umowy ze współpracującą z Organizatorem instytucją finansową.

W celu skorzystania z możliwości rozłożenia części lub całości na raty, Uczestnik wybierze odpowiednią formę płatności przy składaniu Zamówienia. Po uruchomieniu procesu płatności, Uczestnik zostanie przeniesiony na stronę internetową instytucji finansowej celem wypełnienia formalności związanych z zawarciem umowy pożyczki umożliwiającej rozłożenie całości lub części płatności na raty. Zautomatyzowana ocena zdolności kredytowej oraz zawarcie umowy pożyczki odbywa się w czasie rzeczywistym kilku do kilkunastu minut w toku nieprzerwanej sesji składania Zamówienia. Po zawarciu umowy z instytucją finansową, instytucja ta ureguluje na rzecz Organizatora płatność objętą wnioskiem o rozłożenie na raty, a Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty rat na rzecz instytucji finansowej, zgodnie z treścią zawartej umowy.

W przypadku, jeżeli Uczestnik zawrze z instytucją finansową umowę o rozłożeniu na raty części opłaty, Organizator przekaże Uczestnikowi na adres mailowy podany w  formularzu Zamówienia link umożliwiający dokonania płatności pozostałej części opłaty. Uczestnik będzie zobowiązany do uregulowania pozostałej części opłaty w  terminie 5 dni od dnia otrzymania linku. Zapłata w terminie stanowi warunek zawieszający skuteczności umowy o udział w Odosobnieniach, co oznacza, że w   przypadku braku terminowej wpłaty, umowa ta będzie uważana za niezawartą i nie będzie wiązać Stron.

W przypadku, jeżeli wniosek Uczestnika o rozłożenie opłaty na raty nie zostanie zaakceptowany przez instytucję finansową, Organizator przekaże Uczestnikowi na adres mailowy podany w formularzu Zamówienia link umożliwiający dokonania płatności, a  Uczestnik będzie zobowiązany do uregulowania całej płatności w terminie 5 dni od dnia otrzymania linku. Zapłata w terminie stanowi warunek zawieszający skuteczności umowy o udział w Odosobnieniach, co oznacza, że w przypadku braku terminowej zapłaty, umowa ta będzie uważana za niezawartą i nie będzie wiązać Stron.  

W opłacie za udział w Odosobnieniach  uwzględnione są koszty noclegu i wyżywienia w Ośrodku w którym odbędzie się Odosobnienie. Opłata nie obejmuje żadnych innych kosztów związanych z zapewnieniem przez Uczestnika ewentualnych kosztów dojazdu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w informacji zamieszczonej w Serwisie.

 

§ 6 POSTAWA UCZESTNIKA ODOSOBNIENIACH 


W ramach udziału w Odosobnieniach Uczestnik zobowiązuje się kształtować postawę oczekiwaną od Nauczyciela  tworzącego przestrzeń Odosobnienia . Uczestnik zobowiązuje się prezentować wysoką kulturę osobistą oraz stosować się do zasad komunikacji bez przemocy we wszystkich interakcjach podejmowanych w ramach Odosobnienia, jak również poza nim. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do traktowania każdej osoby z wyrozumiałością, szacunkiem oraz poszanowaniem jej godności, a także zobowiązuje się dotrzymywać ustaleń i terminów umówionych spotkań i pracy własnej, jak również do  rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w polubowny  sposób. 

Uczestnik w ramach udziału w Odosobnieniach  zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W  ramach udziału w Odosobnieniach zakazuje się Uczestnikowi dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Uczestnik zobowiązuje się w szczególności, że jego udział w Odosobnieniach nie będą:

W przypadku gdy udział Uczestnika w Odosobnieniach  będzie naruszał postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do: 

okresowego zawieszenia udziału Uczestnika w Odosobnieniach ,

natychmiastowego zakończenia udziału Uczestnika w Odosobnieniach  – w     przypadku naruszeń, które mają wpływ na prawidłowy przebieg lub energię Odosobnienia , a w szczególności naruszeń obowiązków przewidzianych w  niniejszym paragrafie, wielokrotnych naruszeń Regulaminu, naruszeń dokonanych po upomnieniu Uczestnika przez Organizatora lub po wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność działań podjętych przez innych uczestników Odosobnienia  z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność za podjęte działania oraz przebieg spotkań ponosi podejmujący je Uczestnik. 

 

§ 7 ZASADY UDZIAŁU W ODOSOBNIENIACH  


 


§ 8 WARSZTATY MEDYTACYJNE 


Organizator dodatków może zorganizować  stacjonarne lub online dedykowane warsztaty Medytacyjne . 

Informacja o terminach oraz tematach warsztatów zostanie opublikowana w miejscu dedykowanym do komunikacji Organizatora z Uczestnikmi na co najmniej 15 dni przed planowaną datą właściwego warsztatu.

Warsztaty będą przeprowadzane w charakterze medytacji z elementami pracy warsztatowej i sesji q&a.

Warsztaty Medytacyjne nie są wliczone w cenę usługi Odosobnienia. Stanowią oddzielną usługę wymagającą oddzielnego zakupu w sklepie internetowym prowadzonym na stronie www.ajahnhubert.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w  Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że zostały zakupione przez Uczestnika w ramach promocji wraz z zakupem usługi Odosobnienia . 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu organizowanego warsztatu medytacyjnego m.in. w przypadku okoliczności losowych, trudnych do uwzględnienia, niezależnych od Organizatora lub wystąpienia sytuacji utrudniających jego zorganizowanie.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu lub miejsca warsztatu, Uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani przez Organizatora wiadomością e-mail lub w miejscu dedykowanym do komunikacji Organizatora z Uczestnikmi w ramach programu Odosobnienia wraz ze wskazaniem informacji dot. wyznaczenia kolejnego terminu lub miejsca warsztatu. Odwołanie, zmiana terminu lub miejsca warsztatu nie może nastąpić później niż na 10 dni przed planowanym terminem warsztatu. W  przypadku odwołania warsztatu, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie roszczenie o  zwrot uiszczonej opłaty za udział w warsztacie..

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warsztatu z formy stacjonarnej na formę online. 

Opłata za udział w warsztacie nie obejmuje żadnych innych kosztów związanych z   zapewnieniem przez Uczestnika dostępu do urządzenia i sieci Internet, ani ewentualnych kosztów dojazdu, parkingu, zakwaterowania i wyżywienia (z  wyłączeniem zapewnianych przez Organizatora napojów i przekąsek oferowanych Uczestnikom), chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w informacji zamieszczonej w Serwisie. 

Cena zakupu warsztatu nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika w warsztacie, po upływie okresu na odstąpienie od umowy (14 dni od dnia dokonaniu zakupu w sklepie internetowym). 

 

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY O UDZIAŁ W ODOSOBNIENIACH 


Umowa o udział w Odosobnienia rozwiązuje się wyłącznie:

po zakończeniu trwania Odosobnienia ,

w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów przez Uczestnika, na zasadach określonych w ust. 2 poniżej,

w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów przez Organizatora, na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

Uczestnik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o udział w Odosobnieniach w  trybie natychmiastowym, poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Organizatora: spotkania@ajahnhubert.pl, ze skutkiem od dnia następnego po dniu doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu, wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumie się następujące sytuacje: 

zwłoki w rozpoczęciu Odosobnień  przez Organizatora przez okres przekraczający 14 dni,

zawinionego zaprzestania prowadzenia Odosobnienia przez Organizatora przez okres przekraczający 14 dni.

Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o udział w Odosobnieniach w  trybie natychmiastowym, poprzez przesłanie wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wskazany w  zgłoszeniu udziału w Odosobnienia , ze skutkiem od dnia następnego po dniu doręczenia Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumie się następujące sytuacje: 

gdy liczba osób chętnych do wzięcia udziału w Odosobnieniach będzie niższa od minimalnej liczby Uczestników Odosobnienia  określonej przez Organizatora,

ziszczenia się przesłanek do natychmiastowego zakończenia udziału Uczestnika w  Odosobnieniach , o których mowa w § 6 ust. 4 lit. b) powyżej,

wystąpienia istotnych okoliczności, które uniemożliwiają Organizatorowi przeprowadzenie Odosobnienia .

W przypadku rozwiązania umowy o udział w Odosobnieniach  z przyczyn, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b) oraz ust. 3 lit. a) i c)  powyżej, Organizator zwróci Uczestnikowi część uiszczonej opłaty za udział w Odosobnieniach, pokrywającej koszty pobytu i wyżywienia.

W przypadku rozwiązania umowy o udział w Odosobnienia  z przyczyn, o których mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Odosobnieniach .

 

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Uczestnikom w ramach Odosobnienia, warsztatów medytacyjnych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treściami przekazywanymi w ramach Odosobnień należą do Organizatora lub podmiotów, z  którymi Organizator zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie udostępnianie, kopiowanie i  korzystanie z powyższych informacji, danych i materiałów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, a w szczególności ich pobieranie, nagrywanie lub udostępnianie osobom trzecim, jest zabronione bez zgody Organizatora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych udostępnionych Uczestnikowi w ramach Odosobnienia na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących odrębnych polach eksploatacji:

wykorzystanie w ramach Odosobnienia  w związku udziałem w spotkaniach, 

wykorzystanie w ramach własnego osobistego rozwoju Uczestnika .

Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obowiązuje od chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Organizatora całości opłaty za udziału w Odosobnieniu .

Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie ma charakteru licencji wyłącznej, nie powoduje przejścia na Uczestnika autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych, ani też nie powoduje powstania zobowiązania do dokonania przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Uczestnik nie jest uprawniony korzystać z materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach Odosobnienia w celu szkolenia innych osób lub w ramach pracy z klientem. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Regulamin jest dostępny w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte na jego podstawie skonstruowane są na gruncie prawa polskiego i na podstawie tego prawa powinny być oceniane i interpretowane.

Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2023r. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu, o czym powiadomi Uczestnika komunikatem wysyłanym przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wskazany w zgłoszeniu udziału w Odosobnieniu. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1


Odosobnienia 


Odosobnienia  to 3-dniowe lub 1-dniowe spotkania medytayjne dający Uczestnikom możliwość poznania i praktykowania medytacji. W ramach Odosobnienie Uczestnicy mają możliwość zdobyć odpowiednią wiedzę, narzędzia i techniki do praktykowania medytacji.


Czas trwania Odosobnień : 3 dni lub 1 dzień w wybranych terminach